Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

 Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się głównie pozyskaniem i przygotowaniem drewna do sprzedaży. Obok drewna uzyskuje się różnorodne inne płody i surowce tj. kora, igliwie, jadalne owoce, grzyby, zioła, choinki, które stanowią produkty ubocznego użytkowania lasu. W latach 2012 - 2021 Nadleśnictwo pozyska 1.266.652 m3 drewna z tego:

  • z drzewostanów, które osiągnęły dojrzałość rębną - 622.652 m3;
  • z użytków przedrębnych (czyszczenia i trzebieże) - 644.000 m3.

Dominującym sortymentem pozyskiwanym w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie w 2014 roku jest drewno użytkowe stosowe. Udział tego drewna w stosunku do ogółem pozyskanego surowca drzewnego wynosi 50% (głównie drewno sosnowe). Innym istotnym sortymentem pozyskiwanym w naszym nadleśnictwie jest drewno wielkowymiarowe (do celów tartacznych, sklejkowych). Udział tego drewna w ogólnej masie wynosi 35%.

Pozostałe sortymenty to:

  • drewno opałowe - 9 %
  • drobnica przemysłowa - 4%
  • drewno kopalniakowe - 2 %.

Korzystne wskaźniki wzrostu przeciętnej zasobności i wieku lasów Nadleśnictwa, świadczą o tym, że stosowane zasady regulacji i sposób gospodarowania gwarantowały wzrost potencjału produkcyjnego umożliwiającego trwałość produkcji leśnej.

Wskaźniki stanu zasobów drzewnych w kolejnych latach przedstawiają się następująco: