Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty

Rezerwaty

 

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

Na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie znajdują się 4 rezerwaty przyrody:

  • Cisy w Czarnem
  • Międzybórz
  • Dolina Gwdy
  • Osiedle Kormoranów

Rezerwat "Cisy w Czarnem" uznany został w 1957 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jednego z największych stanowisk cisa w Polsce. Rezerwat ma status rezerwatu częściowego i obejmuje powierzchnię 26,29 ha.

Rezerwat "Międzybórz" został utworzony w 1961 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu starego lasu mieszanego o charakterze pierwotnym z przeważającym udziałem buka. Rezerwat zlokalizowany jest 1 km od miejscowości Międzybórz. Ma status rezerwatu częściowego i obejmuje powierzchnię 1,64 ha. Głównym gatunkiem panującym jest buk X klasy wieku (ok. 180 lat), z domieszką sosny, dębu i daglezji.

Rezerwat "Dolina Gwdy" utworzony w 1998 roku w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w naturalnym stanie doliny rzek Gwdy i Czernicy tworzących meandry rzeczne i terasy zalewowe oraz wąwozy, jak również olsu i borów z licznymi sędziwymi o okazałych rozmiarach drzewami. Rezerwat położony jest wzdłuż rzeki Gwda, pomiędzy miejscowością Herby Duże a miejscowością Prądy.

Rezerwat "Osiedle Kormoranów" utworzony został w 1956 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych kolonii kormoranów. Rezerwat ten tworzy starodrzew bukowy X kl. wieku z domieszką dęba, świerka, topoli i grabu W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie znajdują się 1 obszar chronionego krajobrazu:  


aktualności aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku