Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie z siedzibą w miejscowości Czarne ul. Długa 2, 77-330 Czarne.

Siedziba Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulicy Zamkowej z ulicą Długą. Wjazd na teren nadleśnictwa odbywa się od strony ulicy Długiej. Pojazdy parkowane są na wewnętrznym placu o nawierzchni asfaltowej. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych w tym również dla osób niepełnosprawnych. Budynek biurowy posiada cztery kondygnacje, z czego piwnice i poddasze są kondygnacjami czysto technicznymi i nie ma tam pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Sala narad oraz część pomieszczeń biurowych umieszczona została no parterze budynku natomiast pozostałe biura, w tym sekretariat oraz gabinet nadleśniczego i jego zastępcy znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:00 – 15:00 w dni robocze. Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się w centralnej części budynku od strony ulicy Długiej. Aby się do niego dostać należy pokonać dwa stopni e schodowe. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przedostanie się do budynku umożliwia wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, jednakże z pomieszczeń wewnętrznych dostępny jest tylko fragment korytarza oraz sala narad. Pozostałe pomieszczenia parteru oraz piętro budynku nie są dostępne z uwagi na barierę w postaci schodów wewnętrznych.   Do siedziby nadleśnictwa można dostać się również wejściem gospodarczym, zlokalizowanym po przeciwnej stronie budynku jak wejście główne, jednak nie jest ono przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze i piętrze znajdują się oddzielne łazienki dla kobiet i mężczyzn lecz żadna z nich nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W  wielu przypadkach wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi , a na korytarzu  piętra występuje uskok w miejscu połączenia części dobudowanej z istniejącym budynkiem. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą korzystanie z przejść osobom niepełnosprawnym.
W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 59 833 20 11 lub e-mailowo na adres czarne@szczecinek.lasy.gov.pl .