Wydawca treści Wydawca treści

Inne formy ochrony

 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu nadleśnictwa zlokalizowany jest fragment obszaru „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno", utworzonego w celu zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego i zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku. Powierzchnia obszaru wynosi 12428,00 ha.

Obszar utworzono Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1981 r., Nr 9, poz. 23). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2010 Nr 80, poz. 1455).

Obszar obejmuje swym zasięgiem doliny rzek Brdy, Lipczynki i Czerwonej Strugi. W obszarze zlokalizowane są liczne jeziora rynnowe i śródleśne oczka wodne oraz zwarte kompleksy leśne, w których dominują siedliska borowe, głównie bór świeży, a wzdłuż cieków wodnych - ols. Występuje tu wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, które w sposób istotny podnoszą jego walory przyrodnicze. Wyspy jeziorne stanowią najatrakcyjniejsze tereny lęgowe dla ptaków wodnych. Są to tradycyjne, lokalnie największe miejsca gniazdowania gągoła i tracza nurogęsi.