Wydawca treści Wydawca treści

Inne formy ochrony

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.


W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa zlokalizowane są dwa obszary chronionego krajobrazu.


Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Jezior Krępsko i Szczytno” utworzony Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1981 r., Nr 9, poz. 23). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2010 Nr 80, poz. 1455).
Obszar obejmuje swym zasięgiem doliny rzek Brdy, Lipczynki i Czerwonej Strugi. W obszarze zlokalizowane są liczne jeziora rynnowe i śródleśne oczka wodne oraz zwarte kompleksy leśne, w których dominują siedliska borowe, głównie bór świeży, a wzdłuż cieków wodnych - ols. Występuje tu wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, które w sposób istotny podnoszą jego walory przyrodnicze. Wyspy jeziorne stanowią najatrakcyjniejsze tereny lęgowe dla ptaków wodnych. Są to tradycyjne, lokalnie największe miejsca gniazdowania gągoła i tracza nurogęsi.


Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki utworzony Uchwałą nr 165/XII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  z dnia 28 października 2019 r. poz. 4711).
Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się naturalny krajobraz doliny rzecznej strefy pojeziernej, charakteryzujące się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, wartościowe ze względu na ekosystemy hydrogeniczne, walory krajobrazowe możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcję korytarza ekologicznego rangi subregionalnej – łączącego obszar Pojezierza Krajeńskiego z korytarzem ekologicznym rangi ponadregionalnej – Doliny Gwdy. Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych dna doliny zalewowej i jej erozyjnych krawędzi oraz ich specyfiki krajobrazowej, charakterystycznej dla dolin terenu Pojezierza Południowopomorskiego.