Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona

Ochrona Lasu - Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

W Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie istnieje ciągłe zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych:

 • brudnicy mniszki;
 • strzygoni choinówki;
 • poprocha cetyniaka;
 • barczatki sosnówki

Zagrożenie spowodowane jest dużym obszarem monokultur sosnowych, które są czynnikiem sprzyjającym masowym pojawom szkodników - gradacjom. W celu ograniczenia rozwoju populacji szkodników owadzich oraz monitorowania ich stanu ilościowego i zdrowotnego stosuje się pułapki klasyczne, feromonowe, oraz niezwłoczne wycinanie i korowanie drzew zasiedlonych. Stwarza się też dogodne warunki bytowania pożytecznej faunie, głównie ptakom, poprzez wywieszanie skrzynek lęgowych, zakładanie remiz jak i wspomnianą wcześniej ochronę drzew dziuplastych. 

 

remiza Fot. Andrzej Drozd

 Lasy Nadleśnictwa są zasobne w zwierzynę, zwłaszcza płową, co nie pozostaje bez wpływu na rozmiar szkód zwłaszcza w uprawach i młodnikach. Każdego roku wykonuje się szereg zabiegów ochronnych zmierzających do zminimalizowania szkód. Są to grodzenia upraw (szczególnie gatunków liściastych), mechaniczne zabezpieczenie drzewek osłonkami, zabezpieczenie chemiczne poprzez smarowanie drzewek repelentami. Ponadto Nadleśnictwo stara się kontrolować stan ilościowy oraz strukturę płciową populacji zwierzyny płowej tak, aby był zbliżony do pojemności łowisk. Kolejnym zadaniem z zakresu ochrony lasu jest zwalczanie grzybów patogenicznych nękających szczególnie te drzewostany, które zostały założone na gruntach porolnych. Zwalczanie huby korzeni odbywa się poprzez usuwanie drzew porażonych a głównie poprzez infekowanie pniaków grzybnią konkurencyjnego gatunku (Phlebia gigantea) - preparat Pg IBL.

Zagrożenie pożarowe terenu Nadleśnictwa określa się jako duże. Do głównych czynników sprzyjających powstawaniu pożarów zaliczyć należy:

 • duży udział siedlisk ubogich;
 • uwarunkowania klimatyczne;
 • mało zróżnicowany skład gatunkowy drzewostanów;
 • atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna terenów leśnych;
 • intensywna penetracja terenów leśnych, w celu zbioru płodów runa leśnego;
 • celowe podpalenia.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów leśnych jest zadaniem Nadleśnictwa wynikającym z Ustawy o Lasach oraz Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej. Realizacja zadania polega na corocznym wykonywaniu szeregu czynności:

 • mineralizacji i porządkowaniu pasów przeciwpożarowych;
 • monitorowaniu terenów leśnych z kamer TV a w razie konieczności również przez patrole naziemne;
 • utrzymywaniu w sprawności technicznej punktów czerpania wody i baz sprzętu przeciwpożarowego;
 • przeprowadzaniu akcji propagandowych w formie pogadanek przeprowadzanych m.in. w przedszkolach, szkołach.

Poza tym Nadleśnictwo realizuje plan działania w zakresie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych, który polega na uodpornianiu drzewostanów poprzez ich przebudowę - zróżnicowanie składu gatunkowego, kształtowanie składu gatunkowego upraw przy wytypowanych drogach i liniach oddziałowych. Obecnie na terenie Nadleśnictwa jest ich ok. 150 ha. Istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej są zbiorniki retencyjne, które z jednej strony służą zatrzymywaniu wód opadowych w lesie poprawiając tym samym warunki siedliskowe a z drugiej, jako punkty czerpania wody dla celów przeciwpożarowych.