Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Największą powierzchnię Nadleśnictwa zajmują: Bśw – 14286,60 ha (60,3%),
BMśw – 5387,70 ha (22,7%), BMw – 1647,29 ha (7,0%) i LMśw – 1470,24 ha (6,2%).
Pozostałe siedliska zajmują w sumie 3,8%, w tym: 2,1% (497,39 ha) – Lśw,
0,5% (128,82 ha) – LMw, 0,5% (106,31 ha) - Ol, reszta występuje symbolicznie.
Siedliska lasowe występują łącznie na 9,4% powierzchni, a siedliska borowe
na 90,6%.
Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:
· świeże - 91,3% powierzchni (21641,93 ha),
· wilgotne - 7,8% powierzchni (1838,53 ha),
· bagienne - 0,9% powierzchni (213,26 ha).
Siedliska zniekształcone na gruntach zalesionych zainwentaryzowano na powierzchni
6224,01 ha, co stanowi 26,7% powierzchni gruntów zalesionych, w tym:
― w obrębie Czarne - 1930,14 ha (28,9%),
― w obrębie Międzybórz - 1908,97 ha (22,6%),
― w obrębie Rzeczenica - 2384,90 ha (29,2%).

Zdecydowaną większość siedlisk zniekształconych zajmują zalesienia porolne,
które wyodrębniono na 5799,03 ha, to jest na 24,9% powierzchni gruntów leśnych zalesionych,
w tym:
― w obrębie Czarne - 1795,55ha (26,9%),
― w obrębie Międzybórz - 1790,61ha (21,2%),
― w obrębie Rzeczenica - 2212,87ha (27,1%).

Gleb porolnych na gruntach leśnych w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie
za ewidencjonowano na powierzchni 6247,35 ha.
Analizując siedliska w poszczególnych obrębach leśnych zwraca uwagę większy udział
w obrębie Rzeczenica siedlisk lasowych (16,5%); obręb Międzybórz jest siedliskowo
najuboższy, siedliska lasowe stanowią tylko 1,4% powierzchni gruntów leśnych,
a borowe - 98,6%.